หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสำธารณสุขในพื้นที่ หรือโทรสำยด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 เว็บไซต์กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสำธารณสุข: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php 

อ้างอิงจาก:  https://www.health.govt.nz/